De wachttijd per heden (1-11-2018) bedraagt 6 weken.

De wachttijd wordt bepaald door de volgorde van aanmelding. Er is geen onderscheid in wachttijd op basis van de aard van de problematiek. Zodra een eerste sessie heeft plaatsgevonden – het intakegesprek – wordt de behandeling direct gestart. Er volgt dan niet nogmaals een wachttijd.

Let op: de wachttijd is een indicatie; u kunt hier geen rechten aan ontlenen. Wanneer men een specifieke voorkeur heeft voor één bepaalde hulpverlener of voor een bepaalde dag/tijd, kan het logischerwijs wat langer duren.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Nieuwe aanmeldingen MENZIS/ANDER ZORG:
In 2018 hebben wij geen contract afgesloten met Menzis/Anderzorg. Het contract bleek voor onze praktijk onwerkbaar en zou inhouden dat gelijk gekwalificeerde therapeuten niet allemaal behandelingen zouden mogen verrichten. U dient de kosten van de behandeling zelf bij ons te voldoen en te declareren bij Menzis/Ander Zorg, waarna u de kosten (deels) vergoed kunt krijgen (raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden).


Jeugd <18 jaar

Bent u jonger dan 18 jaar? Dan kunt u alleen bij ons terecht indien u zelf de rekening betaalt. Wij hebben namelijk geen contracten meer met de diverse gemeenten.

Alberts Veenhuis Psychologenpraktijk biedt psychologische hulp aan volwassenen (> 18 jaar) en ouderen die kampen met lichte tot matig ernstige psychische problemen. De hulp is relatief kortdurend en is direct op de klachten en problemen gericht. U kunt zelf begeleiding vragen, of in overleg met uw huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts.

Geen behandeling jongeren <18 jaar via Gemeenten/zorgverzekeraar

Wij zijn per januari 2017 gestopt met het bieden van psychologische zorg aan jeugdigen (jongeren onder de 18 jaar). De reden is de overmatige en onevenredig hoge administratieve- en financiële belasting voor een kleine praktijk als de onze die gepaard is gegaan met de invoering van de Jeugdzorg WMO vanaf januari 2015. De lopende trajecten zijn – uiteraard – naar tevredenheid afgerond. We nemen echter geen nieuwe aanmeldingen van jeugdigen meer aan via de GB GGZ / Gemeenten. We hadden het graag anders gezien, maar voor ons is de huidige organisatiestructuur onwerkbaar gebleken.
Jongeren <18 jaar kunnen nog wel behandeld worden; echter dient de nota door uzelf betaald te worden. U kunt deze nota niet declareren bij uw Gemeente of zorgverzekeraar.

Mogelijke klachten en problemen waarvoor u zich kunt aanmelden kunnen zijn:

Angstklachten, fobieen en paniek
Stemmingsklachten (depressiviteit, somberheid, lusteloosheid, schuldgevoelens)
Spanningsklachten (stress, overspannenheid en burn-out)
Onrust, gejaagdheid en slaapproblemen
Relatieproblemen
Arbeids- (of school)gerelateerde problemen
Onverklaarbare lichamelijke klachten (psychosomatische klachten)
Dwangklachten (opdringende gedachten/obsessies en dwangmatige handelingen)
Eetproblemen
Rouwverwerking
Onverwerkte schokkende/ingrijpende ervaringen
Sexualiteit
(matige vormen van) verslavingsproblematiek
Problemen met ouder worden
Problemen die samenhangen met de opvoeding van uw kinderen
Conflicten met familieleden,collegae of vrienden
Problemen rond zingeving en identiteit
Hyperactiviteit / ADHD
Persoonlijkheidsproblematiek
Assertiviteit

Samen met de psycholoog stelt u vast aan welke klachten of problemen u gaat werken, en wat uw doelen zijn. In de beginfase is de frequentie van de sessies veelal wekelijks. Een sessie duurt drie kwartier.

Iedere behandeling wordt zo kort mogelijk gehouden. Afhankelijk van de aard van de problematiek hebben cliënten doorgaans aan 5 tot 15 sessies voldoende. Voor traumabehandeling (middels EMDR of imaginaire exposure) kunnen dubbele sessies geïndiceerd zijn. De totale behandeling hiervan is gemiddeld 3-5 (dubbele) sessies.

Alberts Veenhuis Psychologenpraktijk volgt binnen de behandelingen de landelijke richtlijnen voor de geestelijke gezondheidszorg (www.ggzrichtlijnen.nl). Dat betekent dat we werken volgens wetenschappelijk erkende methodieken (“evidence based”) dan wel “best practice based”, zoals cognitieve gedragstherapie en E.M.D.R.

Met uw toestemming kan informatie worden verstrekt aan – of worden overlegd met – uw huisarts, psychiater, bedrijfsarts of andere medici. Indien gewenst kan tevens worden overlegd met niet-medici, zoals een werkgever. Zonder uw toestemming wordt er uiteraard geen inhoudelijke informatie verstrekt aan derden.

Een sessie duurt 45 minuten. De kosten van een behandeling worden doorgaans vergoed door uw zorgverzekeraar (zie Tarieven).

Wanneer mensen problemen ervaren in de werksituatie, of op zoek zijn naar handvatten om hun functioneren/doelen in het werk beter te kunnen realiseren, kan coaching worden ingezet. Mogelijke problemen of ontwikkelpunten in de werksituatie kunnen zijn:

– het voeren van slecht nieuws gesprekken
– spreken in het openbaar
– afbaken van verantwoordelijkheden
– prioriteiten stellen
– leidinggeven

Coaching kan plaatsvinden op uw eigen initiatief, of in overleg met uw werkgever en/of bedrijfsarts.
In een coachingstraject wordt samen met u (en eventueel uw werkgever en/of bedrijfsarts) bepaald wat de aandachts- en ontwikkelpunten zijn. Middels diverse technieken, zoals cognitieve therapie, timemanagement en rollenspellen, wordt vervolgens gewerkt aan het aanleren en toepassen van adequate vaardigheden om de gewenste doelen te bereiken.
Een consult duurt een uur. De kosten van een coaching worden, afhankelijk van de opdrachtgever, vergoed door uw werkgever of door uzelf (zie Tarieven).

Een sterkte/zwakte analyse (SZA) is een onderzoek naar persoonlijke capaciteiten (zoals het werk- en denkniveau), vaardigheden, persoonlijkheid en affiniteiten. Een SZA kan voor uzelf zijn, of u kunt een SZA inzetten voor een medewerker of voor een sollicitant.

Het onderzoek geeft inzicht in sterke en minder sterke kanten, zowel wat betreft capaciteiten als persoonlijkheidsopmaak. Aan de hand van het onderzoek wordt, afhankelijk van de vraagstelling, een advies uitgebracht over gewenste loopbaanontwikkeling, geschiktheid voor bepaalde functies, opleidbaarheid en aandachts- en ontwikkelpunten.

Een sterkte/zwakte analyse bestaat uit een gesprek met een psycholoog (1 uur) en een geautomatiseerd testonderzoek (3 tot 4 uur). De resultaten van het gehele onderzoek (gesprek en testonderzoek) worden door de psycholoog verwerkt tot een eindrapport. Het rapport eindigt met een conclusie en advies. U krijgt inzage in het rapport tijdens de nabespreking met de psycholoog. Behalve de psycholoog krijgt in eerste instantie niemand anders dan uzelf inzage in het eindrapport en de resultaten van het onderzoek. Pas wanneer u daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend, wordt het rapport ter beschikking gesteld aan de (eventuele) opdrachtgever.

Een sterkte/zwakte analyse onderzoek duurt in totaal 4-5 uur (gesprek en testonderzoek). Het onderzoek kan in delen worden afgenomen. De kosten van een sterkte/zwakte analyse worden, afhankelijk van de opdrachtgever, vergoed door uw werkgever of door uzelf (zie Tarieven).